Prevádzkovateľ internetového obchodu Fashion4u.sk:     

 Christian Kordík CK Trading,   

 Tri hôrky č.3  

 Košice  04011    

 IČO:   41426649  

 DIČ:   1025907333   nie som platca DPH  

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim: Christian Kordík CK Trading, Tri hôrky č.3, Košice 04011, IČO 41426649 a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

    

 Kontaktné údaje predávajúceho:   

 mail :   fashion4u@fashion4u.sk   

 telefón :   +421950486336    

 poštová adresa:  

 Christian Kordík 

 Ružínska č.7 

 Košice 040 11 

  

 Číslo účtu pre bezhotovostnú platbu:  mBank:       IBAN:  SK0383605207004206486112 

  

 ORGÁN DOZORU: Slovenská obchodná inšpekcia 

 Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P.O.BOX A-35, 040 65  Košice 1  

  

 1.2  Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ. 

 1.3  Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 

 1.4  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci  pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na  stránke predávajúceho Fashion4u.sk, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. 

 1.5  Zoznam tovaru obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. 

 2.  UZATVÁRANIE KÚPNEJ ZMLUVY 

 2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim, ktorú obdržal vo forme záväznej objednávky zadanej kupujúcim na internetovom obchode Fashion4u.sk a následne vygenerovanej e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu. 

 2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.  

 2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.Záväzné akceptovanie objednávky bude kupujúcemu odoslané mailom.   

 2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty na email fashion4u@fashion4u.sk  predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. 

 3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO 

 3.1. Predávajúci je povinný: 

 - dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo 

 - vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu 

 - zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad). 

 3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. 

 3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 

 4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO 

 4.1. Kupujúci je povinný: 

 - prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,  nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, potvrdiť  prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby 

 4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

 5. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.  

 5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky. 

 5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.  

 5.4. Zobrazenie tovaru na stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné.  

 5.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. 

 5.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. 

 5.7. Tovar kupujúcemu zasielame službou Zásielkovňa (Packeta) a Slovenskou poštou. Všetky podmienky dopravy budú oznámené kupujúcemu spolu so záväzným akceptovaním objednávky. V prípade požiadavky iného spôsobu dopravy a odoslania zásielky sa tieto vopred dohodnú výlučne elektronickou komunikáciou a to mailom. 

  Pri doručení zásielky v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom  pri priehradke danej pošty na mieste zápisom o škode. 

 5.8. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. 

 5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.3.Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny . 

 5.10. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru. Tam, kde je nutný záručný list. 

 5.11. Spôsoby platieb:   

Platba vopred prevodom na účet. Po pripísaní platby na náš účet, obdržíte na  e-mail daňový doklad. Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky. Ak v prípade, že ani po následnej výzve a elektronickej komunikácii, nebudú finančné prostriedky pripísané na účet predávajúceho, pristúpi sa k zrušeniu objednávky. 

Dobierka - Pri tomto spôsobe platby, peniaze za tovar zaplatíte priamo na odbernom mieste spoločnosti Zásielkovňa, na pošte alebo kuriérovi pri expresnej zásielke na adresu.

Platba kartou online - po dokončení objednávky bude kupujúci automaticky presmerovaný na stránky do platobnej brány, kde zadá všetky potrebné platobné údaje k realizácii platby za objednávku. Predávajúci neprichádza do kontaktu s údajmi zadanými v tejto platobnej bráne.

 6. KÚPNA CENA 

 6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") a to formou bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky, alebo pri prevzatí zásielky formou Dobierky.

  

 7. REKLAMAČNÝ PORIADOK  

 7.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.  

 7.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na  stránke predajcu . Kupujúci pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí. 

 7.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho. 

 7.4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. 

 7.5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, ak sa preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru. 

 7.6. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu  spolu so záručným listom, resp. dokladom o zaplatení, ktorý zároveň slúži ako záručný list. 

 7.7. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu na POŠTOVEJ ADRESE predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar na adresu Christian Kordík, Ružínska č.7, Košice 04011  a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. 

Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá

Reklamovaný tovar je nutné doručiť na poštovú adresu  predávajúceho:

Christian Kordík

Ružínska č.7

Košice 040 11

 ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek nejasností sa informujte  telefonicky, prípadne mailom.  

 7.8. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby. 

 7.9. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. 

 7.10. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie 

 7.11. Záruka sa nevzťahuje na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. 

 7.12. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

 7.13. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká: 

 - nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru 

 - neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru 

 - uplynutím záručnej doby tovaru 

 - mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim 

 - používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu 

 - neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar 

 - poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, 

 - všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR 

 - poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami 

 - poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením 

 - neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci 

 - zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby. 

 7.14. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci spôsobené používaním. 

 7.15. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. 

 To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to: 

 - bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy, primeraným znížením kúpnej ceny, náhradným dodaním tovaru, odstúpením od zmluvy 

 7.16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: 

 - odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. 

 7.17. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie 

 7.18. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 

 7.19. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. 

 7.20. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. 

 7.21. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom: 

 - predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo predávajúci chybný tovar vymení. 

 7.22. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. 

 7.24. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne. 

 7.25. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní. 

 7.26. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa jednotlivých bodov týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane. 

 8. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA 

 8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu, mailovú adresu, číslo účtu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách. 

 8.2. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. 

 9. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

 9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. 

 9.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa 

 - tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa 

 - dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa 

 - tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. 

 9.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. 

 9.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to Christian Kordík, Ružínska č.7, Košice 040111. Formulár na odstúpenie od zmluvy Vám bude odoslaný do mailu spolu so záväzným potvrdením objednávky. 

 9.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale a to zaslaním na adresu Christian Kordík, Ružínska č.7, Košice 04011. Pokiaľ kupujúci odstúpením od zmluvy zasiela predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. na adresu podľa predchádzajúcej vety prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“. Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom služby s názvom „Balík na poštu“ a zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúčame tovar poistiť. 

 9.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. 

 9.7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

 9.8. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru 

 9.9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 9.8. týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený. 

 9.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 9.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru. 

 9.11. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale. 

 9.12. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. 

 9.13. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša  aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. 

 9.14. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 9.4. a 9.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 9.8. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu. 

 9.15. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je 

 - predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače, 

 - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 

 - predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil. 

 - predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar na starostlivosť o chrup, príslušenstvo pre holiace strojčeky, atď. 

 10. BAZÁR 

 10.1. Predávajúci ponúka vo svojom obchode aj uzavretie kúpnej zmluvy na bazárový tovar. Bazárovým tovarom sa rozumie tovar rozbalený, tovar s poškodeným obalom, vrátený použitý tovar alebo používaný tovar. 

 10.2. Na bazárový tovar neposkytujeme záruku, a nie je ho možné reklamovať pre „vadu“, pre ktorý bol tento tovar v zníženej cene. 

 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.  

 11.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim. 

 11.3. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

  

 Ďakujem, 

  

 CK Trading